S&OP i MPS APICS POM

MPP. Master Planning Policy - Planowanie: S&OP i MPS

Podczas szkolenia omawiamy obszary współtworzące MRPII: prognozowanie popytu na wyroby i usługi firmy oraz zarządzane nim; obsługę zamówień Klientów i pomiar poziomu obsługi Klienta; planowanie sprzedaży i operacji; budowanie i zarządzanie głównym harmonogramem produkcji.

Opis szkolenia MPP:

W trakcie tego szkolenia skupimy się na podstawowych obszarach współtworzących zintegrowany system planowania i sterowania MRPII:

 • prognozowania popytu na wyroby i usługi firmy oraz zarządzania nim (Forecasting),
 • obsługi Klienta, obsługi zamówień Klientów i pomiaru poziomu obsługi Klienta
 • planowania sprzedaży i operacji (S&OP – Sales and Operations Planning),
 • budowania i zarządzania głównym harmonogramem produkcji (MPS – Master Production Scheduling).

Szkolenie odnosi się do standardów organizacji APICS. Projektowa perspektywa postrzegania problemu opracowania i wdrożenia efektywnego systemu wspomagającego podejmowanie decyzji w firmie, w zakresie ciągłego równoważenia popytu z podażą w warunkach wymaganej optymalizacji jakości obsługi klienta oraz ponoszonych w związku z tym kosztów, skłania nas do zaakcentowania ćwiczeniowej strony szkolenia. Jego podstawą są nie tyle rozważania teoretyczne, które stanowią tutaj raczej tło problemu, co działanie na opracowanych przykładach, pozwalających na głębsze zrozumienie funkcjonalności systemu MRPII na poziomie nadrzędnego planowania zasobów oraz uwarunkowań osiągnięcia i utrzymania jej pożądanej jakości.   

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie wpływu jakości procesu prognozowania na jakość decyzji podejmowanych w procesie planowania.
 • Poznanie miar, wskaźników, metod i technik prognozowania popytu.
 • Zrozumienie procedury opracowania, wdrożenia i doskonalenia procesu prognozowania popytu w firmie oraz zasad efektywnej oceny jakości prognozy.
 • Właściwe postrzeganie znaczenia planowania sprzedaży i operacji (S&OP) w systemie MRPII oraz zrozumienie zasad rządzących podziałem kompetencji i odpowiedzialności wszystkich uczestników planowania S&OP.
 • Opanowanie umiejętności budowania planu S&OP dla wybranych strategii obsługi klienta, przewidywania bieżących i przyszłych zagrożeń dla realizacji planów w przyjętym horyzoncie planowania oraz proponowania możliwych scenariuszy rozwiązania przewidywanych problemów.
 • Odkrycie spójności planowania operacyjnego na poziomie głównego harmonogramu produkcji MPS oraz planowania strategicznego (właścicielskiego) na poziomie biznes planu.
 • Poznanie zasadniczych dla zdobycia przewagi konkurencyjnej funkcjonalności planowania produkcji w ramach głównego harmonogramu produkcji – MPS oraz warunków, które muszą być spełnione aby tę przewagę utrzymać.
 • Opanowanie dobrych praktyk w zarządzaniu głównym harmonogramem produkcji MPS.

Sesje:

 • Prognozowanie popytu
 • Zarządzanie popytem i obsługą klienta
 • Proces planowania sprzedaży i produkcji (Sales and Operations Planning, S&OP)
 • Tworzenie głównego harmonogramu produkcji MPS (Master Production Schedule)
 • Zarządzanie głównym harmonogramem produkcji MPS
 • Kontrola planu i mierzenie realizacji

Forma kursów:

 • 3 dni po 8 godzin
 • Szkolenie realizowane w formie interaktywnego wykładu opartego na multimedialnej prezentacji i oryginalnych materiałach APICS
 • W ramach szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne obrazujące omawiane zagadnienia i proponujące konkretne koncepcje praktycznych rozwiązań problemów
 • Anglojęzyczne materiały
 • Dyplom szkolenia sygnowany logo APICS
 • Szkolenie 3 dniowe nie wyczerpuje zakresu wiedzy danego modułu

NOWOŚĆ W OFERCIE
CPIM PART  1 - WARSZTAT CERTYFIKACYJNY

Osoby zainteresowane praktycznym podejściem do tematyki zarządzania produkcją i zapasami, zapraszamy na autorskie programy szkoleniowe trenerów MPM organizowane jako cykl  Focused Supply Chain.

Tematy do powtórzenia przed szkoleniem:

Szkolenie jest tak efektywne, jak dobrze są przygotowani… jego uczestnicy.
Jako, że tematyka szkolenia zagłębia się w szczegóły łańcucha dostaw - przed udziałem w szkoleniu sugerujemy samodzielne przypomnienie lub rozgryzienie tematów z pliku:

Tematy do powtórzenia przed szkoleniem (plik do pobrania pDF)

Terminy szkoleń:

Pobieranie dostępnych szkoleń

Bądźmy w kontakcie

Facebook LinkedIn