Bezpieczne szkolenie

Dbając o bezpieczeństwo osób biorących udział w szkoleniach stacjonarnych, organizowanych przez firmę MPM – informujemy, że działamy zgodnie z procedurami bezpieczeństwa epidemiologicznego i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W zakresie szkoleń stacjonarnych współpracujemy tylko z hotelami, które również spełniają wymagania sanitarne zgodne z wytycznymi rządowymi i GIS. Procedury bezpieczeństwa związane z COVID-19

PODSTAWOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 • Zakaz udziału w szkoleniu osób:

- u których występują niepokojące objawy: podwyższona temperatura, kaszel, duszność, objawy przeziębieniowe itp.,

- będących w nadzorze epidemiologicznym, lub w czasie kwarantanny,

- które w ostatnich 14 dniach miały kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu spotkania pozostań w domu, postępuj zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia
i skontaktuj się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwoń pod nr 999 lub 112
i poinformuj o swoich objawach.

Infolinia NFZ: 800-190-590 dzwoniąc pod ten nr uzyskasz wszystkie niezbędne informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 • Aby zabezpieczyć siebie i innych przed zakażeniem wirusem zastosuj poniższe zalecania:

- Regularnie często i dokładnie myj ręce wodą z mydłem i dezynfekuj osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

- Noś osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne

- Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane jest 1,5 metra).

- Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce.

W TRAKCIE SZKOLENIA

 • Liczba osób uczestniczących w szkoleniu jest dostosowana do wielkości sali szkoleniowej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Uczestnicy szkolenia przed wejściem na salę szkoleniową są zobowiązani zdezynfekować ręce, obowiązkowe jest również zakrywanie ust i nosa (maseczka, przyłbica itd.) oraz stosowanie rękawiczek jednorazowych (ich zapewnienie leży po stronie Uczestnika). Środki dezynfekujące będą dostępne w miejscu szkolenia zarówno na sali szkoleniowej, jak i w przestrzeni wspólnej na terenie całego obiektu.
 • Każdego dnia po zakończeniu szkolenia dezynfekowane są powierzchnie dotykowe na sali szkoleniowej.
 • Każdego dnia przed rozpoczęciem, po zakończeniu oraz w trakcie przerw w szkoleniu następuje wietrzenie sali szkoleniowej.
 • Każdy uczestnik ma przypisane indywidualne miejsce na sali szkoleniowej – w trakcie trwania całego szkolenia.
 • Posiłki podczas szkolenia serwowane są zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz GIS. W restauracjach hotelowych wymagane jest noszenie osłon ust i nosa do czasu zajęcia stolika.
 • Uczestnicy nie powinni wymieniać się przyborami i materiałami dydaktycznymi między sobą.
 • Uczestnicy szkolenia powinni zachować dystans społeczny między sobą, wynoszący min. 1,5 m oraz ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi.
 • Materiały dydaktyczne oraz dokumentacja szkolenia zostanie przekazana Uczestnikom w dniu szkolenia. Materiały te będą wcześniej poddane 72-godzinnemu okresowi odosobnienia.
 • W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych będą wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz stosowne instrukcje przy dozownikach z płynem do dezynfekcji. Zapewniona będzie bieżąca dezynfekcja toalet przez personel hotelu, w którym będzie odbywało się szkolenie.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  KORONAWIRUSEM

 • Uczestnik jest zobowiązany do monitorowania swojego stanu zdrowia. Jeśli podczas szkolenia zaobserwuje u siebie objawy takie jak: kaszel, duszności, gorączkę itp. zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania trenera. Uczestnik zobowiązany jest zastosować się do wytycznych trenera.
 • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem
  u Uczestnika – będzie On niezwłocznie odseparowany od reszty osób i skierowany do wyznaczonego pomieszczenia. Zostaną wdrożone procedury zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Informujemy o konieczności przestrzegania zasad i procedur panujących podczas szkolenia.

Załącznikiem do Procedur Bezpieczeństwa jest Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu zapobiegania i zwalczania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.

Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować niemożliwością wstępu na teren świadczenia usług przez firmę MPM.

Prosimy o zapoznanie się z załącznikiem.

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

Kalendarz
i zapisy
Zapisz się
do newslettera
Skontaktuj
się z nami