NEWSLETTER

Zapis do newslettera

Dziękujemy, cieszymy się, że będziemy w kontakcie.
Prosimy o wpisanie aktualnego adresu e-mail, opcjonalnie wypełnienie pól z pozostałymi danymi, zaznaczenie zgód i przesłanie formularza

Administratorem danych osobowych jest MPM Productivity Management Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Os. Winiary 16/10, Wydział VIII Gospodarczy, KRS nr 0000037952, NIP 779-20-11-571. Państwa adres e- mail i ewentualne dane typu (imię, nazwisko, nazwa firmy, nr telefonu) zostały pozyskane: bezpośrednio od Państwa; z Państwa firmy (w związku z realizowaną usługą szkoleniową) lub źródeł powszechnie dostępnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy i realizację usługi szkoleniowej. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie po zawarciu umowy, w celu przesyłania informacji szkoleniowych i marketingowych co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych na postawie art. 6 ust. 1 lit. f) w zw. z motywem 47 preambuły RODO a także w celu realizacji usługi szkoleniowej przez MPM, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane będą przechowywane przez okres 3 lat od daty ostatniego kontaktu. Dane osobowe mogą być udostępniane przez MPM spółkom powiązanym kapitałowo z MPM w celu umożliwienia im przesyłania Państwu informacji szkoleniowych i marketingowych, co stanowić będzie realizację prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych i tych spółek, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane nie będą poddawane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

Mają Państwo prawo dostępu do danych oraz żądana sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych danych. W razie zakwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych możecie Państwo domagać się ograniczenia ich przetwarzania - na okres pozwalający Administratorowi na sprawdzenie prawidłowość tych danych. Gdy dane nie będą już potrzebne w celach w jakich zostały zebrane lub były przetwarzane, możecie Państwo żądać ich usunięcia, albo ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli będą Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). W przypadku stwierdzenia że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, możecie Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia.

W zakresie w jakim Państwa dane przetwarzane będą na podstawie przesłanki prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora lub podmiotów trzecich, przysługiwać będzie Państwu w dowolnym momencie prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania Państwa danych osobowych .

Przysługuje Państwu także prawo do otrzymania zestawu dostarczonych przez Państwa danych osobowych w wersji elektronicznej w celu przesłania ich innemu administratorowi danych, w tym żądania by zostały one przez MPM bezpośrednio przesłane takiemu innemu administratorowi.

Z powyższych uprawnień możecie Państwo skorzystać kontaktując się przez: biuro@mpm24.com

W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych naruszać będzie przepisy RODO, przysługiwać będzie Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych a od dnia 25 maja 2018 roku Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Contact Us

Facebook LinkedIn