ZAPASY APICS POM

IMP. Inventory Management Policy - Zarządzanie Zapasami

Kurs skupia się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem zapasami w firmie produkcyjnej: określeniem wielkości partii, zapasami bezpieczeństwa, zawiera szczegółowy opis procesu planowania potrzeb materiałowych (MRP) oraz innych technik zarządzania zapasami.

Opis szkolenia IMP:

Głównym punktem szkolenia jest zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz ich kontrola. Przyglądamy się mechanizmom, które powodują, że zapasy mają tendencję do gromadzenia się. Omówimy mechanizmy, które zapobiegają odkładaniu się zapasów i wspierają firmę w utrzymaniu zdrowej struktury zapasów. Analizujemy różne podejścia wykorzystywane do ustalenia wielkości partii zakupowej i partii produkcyjnej. Punktem wyjścia będzie analiza i kontrola kosztów oraz analiza potencjalnych ryzyk i ograniczeń związanych zarówno z bardzo dużymi oraz małymi partiami. Rozważania opieramy o przykłady z firm produkcyjnych.

Obszernym tematem podczas IMP są zapasy bezpieczeństwa. Korzystając z przykładów z konkretnych firm, staramy się udzielić odpowiedzi na pytania:

 • Czy należy je utrzymywać?
 • Jak je powiązać z obsługą Klienta?
 • Jakimi metodami je wyznaczać?
 • Gdzie je planować: na wyrobie gotowym, na materiałach czy może w półprodukcie?
 • Jak duże utrzymywać zapasy bezpieczeństwa?
 • Jak często i jakimi metodami aktualizować oraz kontrolować ich wielkość?
 • Jakie są zalety i ograniczenia poszczególnych metod?

W trakcie szkolenia dokonujemy przeglądu rozwiązań uzupełniania zapasów oraz zarządzania nimi. Poznajemy praktyczne metody podpowiadające kiedy i ile należy zamówić. Zaczynamy od technik najprostszych, opartych o punkty zamawiania i kontrolne okresowe przeglądy. Omawiamy zalety i ograniczenia tych technik – okazuje się bowiem, że nazbyt często w przedsiębiorstwach zapomina się o tym, że takie uproszczone metody zarządzania zapasami nie zawsze są skuteczne.

W kontekście przeglądu metod uzupełniania zapasów nawiązujemy do omówionych wcześniej zagadnień związanych z wielkościami partii oraz zapasami bezpieczeństwa.

Obszernym blokiem w ramach szkolenia są sesje poświęcone MRP – planowaniu potrzeb materiałowych. Przypominamy podstawy mechanizmu MRP, rozwijamy zagadnienia związane z wykorzystaniem wyników MRP zarówno w zarządzaniu produkcją, jak i planowaniu zaopatrzenia w komponenty. Omawiamy na przykładach, w jakiego rodzaju produkcji wykorzystanie MRP najpewniej przyniesie spodziewane korzyści w postaci lepszej kontroli nad zapasami. Omawiamy na przykładach z przedsiębiorstw z różnych branż ograniczenia MRP oraz nakreślamy sposoby radzenia sobie z tymi ograniczeniami. Szczegółowo definiujemy minimalne wymogi dotyczące jakości danych, które muszą być spełnione, aby MRP mogło realnie funkcjonować w firmie.

Całość szkolenia podsumowuje wieńczące Case Study. W trakcie tego ćwiczenia, uczestnicy na podstawie przekazanych informacji o faktycznie działającym przedsiębiorstwie będą mieli za zadanie zarekomendowanie konkretnych usprawnień – w formie propozycji nowego podejścia do zarządzania zapasami zarówno wyrobu gotowego, półproduktów jak i poszczególnych kategorii komponentów. Rekomendacja taka szczegółowo określa konfigurację całego systemu planowania: wykorzystane metody planowania, oraz ich parametryzację. Proponowane przez uczestników rozwiązania są dyskutowane oraz kontrolowane pod kątem zalet i ograniczeń, a także możliwości praktycznego wdrożenia w firmie. Przedstawione rozwiązania są konfrontowane zarówno z rekomendacjami standardu APICS, jak i faktycznymi rozwiązaniami w zarządzaniu w logistyce, po które sięgało realne przedsiębiorstwo.

Cele szkolenia:

 • Identyfikacja rodzajów i kategorii zapasów oraz poznanie metod mających na celu utrzymanie zdrowej struktury zapasów i zapobieganiu powstawaniu zapasów zbędnych
 • Poznanie metod wyznaczania i planowania zapasów bezpieczeństwa, aby utrzymać poziom obsługi Klienta i płynność produkcji przy jednoczesnej kontroli nad wielkością zapasów
 • Określenie wielkości partii zakupowej materiałów oraz wielkości partii produkcyjnej w celu optymalizacji kosztów związanych z zapasami
 • Poznanie mechanizmu działania MRP w kontekście konfiguracji najważniejszych parametrów narzędzia
 • Zrozumienie zalet, ograniczeń i wymogów MRP jako narzędzia do planowania zaopatrzenia i produkcji oraz przydatności MRP w różnych branżach i typach produkcji
 • Poznanie innych niż MRP metod planowania materiałowego oraz analiza ich zalet i ograniczeń
 • Powiązanie tradycyjnego planowania materiałowego wykorzystującego MRP z metodami uzupełniania zapasów typowymi dla filozofii pull i lean.
 • Poznanie skutecznych metod zarządzania zapasami, uwzględniających m.in. dynamikę popytu, czasy dostaw komponentów, szerokość portfela oferowanych produktów, wymogi Klientów, priorytety firmy i inne czynniki mające wpływ na dobór optymalnych technik zarządzania zapasami.

Sesje:

 • Polityka zarządzania zapasami
 • Pomiar wielkości zapasów i wyznaczanie celów na wielkość zapasów
 • Zapobieganie powstawaniu zapasów zbędnych i zarządzanie zapasami zagrożonymi nieprzydatnością
 • Wyznaczanie wielkości partii produkcyjnej i zakupowej
 • Zapasy bezpieczeństwa
 • Metody uzupełniania zapasów
 • Mechanizm działania Planowania Potrzeb Materiałowych MRP
 • Wykorzystanie wyników MRP
 • Najlepsze praktyki w zarządzaniu zapasami – Case Study

Forma kursów:

 • 3 dni po 8 godzin
 • Szkolenie realizowane w formie interaktywnego wykładu opartego na multimedialnej prezentacji i oryginalnych materiałach APICS
 • W ramach szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne obrazujące omawiane zagadnienia i proponujące konkretne koncepcje praktycznych rozwiązań problemów
 • Anglojęzyczne materiały
 • Dyplom szkolenia sygnowany logo APICS
 • Szkolenie 3 dniowe nie wyczerpuje zakresu wiedzy danego modułu

NOWOŚĆ W OFERCIE
CPIM PART  1 - WARSZTAT CERTYFIKACYJNY

Osoby zainteresowane praktycznym podejściem do tematyki zarządzania produkcją i zapasami, zapraszamy na autorskie programy szkoleniowe trenerów MPM organizowane jako cykl  Focused Supply Chain.

Tematy do powtórzenia przed szkoleniem:

Szkolenie jest tak efektywne, jak dobrze są przygotowani… jego uczestnicy.
Jako, że tematyka szkolenia zagłębia się w szczegóły łańcucha dostaw - przed udziałem w szkoleniu sugerujemy samodzielne przypomnienie lub rozgryzienie tematów z pliku:

Tematy do powtórzenia przed szkoleniem (plik do pobrania pDF)

Terminy szkoleń:

Pobieranie dostępnych szkoleń
Kalendarz
i zapisy
Zapisz się
do newslettera
Skontaktuj
się z nami