Formularz zgłoszeniowy

Firma:

Wymagana wartość. Niepoprawny format. Wymagana wartość. Niepoprawny format. Wymagana wartość. Wymagana wartość. Niepoprawny format. Niepoprawny format. Wymagana wartość. Niepoprawny format. Niepoprawny format. Wymagana wartość. Niepoprawny format.

Szkolenie:

Proszę wybrać szkolenie

Uczestnicy:  Dodaj uczestnika

ImięNazwiskoStanowiskoAdres e-mail uczestnika
Wymagana wartość.

Uwagi:Pytanie:

W jaki sposób dowiedział/a się Pan/i o naszej firmie:

Regulamin:

  1. Odwołanie lub przesunięcie uczestnictwa w terminie krótszym niż 14 dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, wiąże się z koniecznością zapłaty organizatorowi szkolenia kwoty stanowiącej 50% całkowitej ceny zamówionego szkolenia (dotyczy oferty standardowej i wszystkich promocji).
  2. Nie wzięcie udziału w szkoleniu, przesunięcie lub odwołanie uczestnictwa w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, powoduje obciążenie zgłoszonej osoby opłatą stanowiącą 100% całkowitej ceny zamówionego szkolenia (dotyczy oferty standardowej i wszystkich promocji).
  3. W przypadku szkoleń otwartych liczba osób zgłoszonych z jednej firmy na jedno szkolenie nie może przekraczać 6 osób.
  4. Koszt szkolenia nie pokrywa kosztów zakwaterowania. W przypadku ich refakturowania zostaną one doliczone do ceny szkolenia.
  5. Rabaty i oferty promocyjne nie łączą się.
  6. W ofercie First Minute – zgłoszenie należy dokonać nie później niż na 6 tygodni przed datą rozpoczęcia szkolenia, płatność należy dokonać nie później niż na 5 tygodni przed datą rozpoczęcia szkolenia na podstawie faktury pro-forma. W przypadku niedotrzymana warunków płatności obowiązywać będzie cena standardowa.
  7. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie organizatora, organizator zwróci pełną wpłaconą przez uczestnika kwotę.
  8. Zamiast zgłoszonej osoby jest możliwość wzięcia udziału w szkoleniu - innej osoby z Firmy.
  9. W przypadku, gdy gospodarzem szkolenia (miejscem szkolenia) jest fabryka, zastrzega on sobie prawo do weryfikacji uczestników.
Utwórz zaznaczenie.

Administratorem danych osobowych jest MPM Productivity Management Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Os. Winiary 16/10, Wydział VIII Gospodarczy, KRS nr 0000037952, NIP 779-20-11-571. Państwa adres e- mail i ewentualne dane typu (imię, nazwisko, nazwa firmy, nr telefonu) zostały pozyskane: bezpośrednio od Państwa; z Państwa firmy (w związku z realizowaną usługą szkoleniową) lub źródeł powszechnie dostępnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy i realizację usługi szkoleniowej. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie po zawarciu umowy, w celu przesyłania informacji szkoleniowych i marketingowych co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych na postawie art. 6 ust. 1 lit. f) w zw. z motywem 47 preambuły RODO a także w celu realizacji usługi szkoleniowej przez MPM, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Dane będą przechowywane przez okres 3 lat od daty ostatniego kontaktu.
Dane osobowe mogą być udostępniane przez MPM spółkom powiązanym kapitałowo z MPM w celu umożliwienia im przesyłania Państwu informacji szkoleniowych i marketingowych, co stanowić będzie realizację prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych i tych spółek, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Dane nie będą poddawane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

Mają Państwo prawo dostępu do danych oraz żądana sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych danych. W razie zakwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych możecie Państwo domagać się ograniczenia ich przetwarzania - na okres pozwalający Administratorowi na sprawdzenie prawidłowość tych danych. Gdy dane nie będą już potrzebne w celach w jakich zostały zebrane lub były przetwarzane, możecie Państwo żądać ich usunięcia, albo ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli będą Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). W przypadku stwierdzenia że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, możecie Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia.
W zakresie w jakim Państwa dane przetwarzane będą na podstawie przesłanki prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora lub podmiotów trzecich, przysługiwać będzie Państwu w dowolnym momencie prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania Państwa danych osobowych .
Przysługuje Państwu także prawo do otrzymania zestawu dostarczonych przez Państwa danych osobowych w wersji elektronicznej w celu przesłania ich innemu administratorowi danych, w tym żądania by zostały one przez MPM bezpośrednio przesłane takiemu innemu administratorowi.
Z powyższych uprawnień możecie Państwo skorzystać kontaktując się przez: biuro@mpm24.com
W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych naruszać będzie przepisy RODO, przysługiwać będzie Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych a od dnia 25 maja 2018 roku Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Legenda:

- Termin dodatkowy - Szkolenie zostanie zrealizowane w przypadku zgłoszenia się na szkolenie co najmniej ośmiu osób

- Termin dodatkowy potwierdzony

- Brak miejsc – zapisy na listę rezerwową

- Miejsce może ulec zmianie

 

Szkolenia APICS:

Od 2018 roku, szkolenia znane wszystkim jako cykl CPIM zostają zastąpione cyklem Focused Supply Chain, opartym o program Principles of Operations Management (POM) wg standardów APICS.

Cykl będzie realizowany w znanym już układzie pięciu modułów APICSa (będzie odpowiednikiem do tej pory prowadzonych pięciu modułów szkoleń CPIM). Poniżej informacja o zmianie nazw poszczególnych modułów:

SCM – Supply Chain Management (poprzednio BSCM)
MPP – Master Planning Policy (poprzednio MPR)
IMP – Inventory Management Policy (poprzednio DSP)
PSC - Production Scheduling & Control (poprzednio  ECO)
BOS – Business & Operations Strategy (poprzednio  SMR)

Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć VAT w wysokości 23%.